Produkt został dodany do koszyka.

Opcje

Menu

1. Postanowienia ogólne.
 
1.1    Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.wisussport.pl
1.2    Sprzedawcą jest firma  P.H.U. Interwit z siedzibą  w Siemianowicech  Śląskich ul. Wyzwolenia 6B NIP 222-068-27-68        REGON 277935397, zarejestrowana przez Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich;
1.3    Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.
 
2. Zakupy, płatności i dostawa.
 
2.1    Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;
2.2    Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w Siemianowicach Śląskich ul. Wyzwolenia 6B w godzinach od 9:00 do 17:00;
2.3    Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:  
-    dane do wysyłki, 
-    wybór płatności (pobranie lub przelew),
-    wybór kuriera lub Urzędu Pocztowego
koszt dostawy:
a)    za pobraniem …25,00 
b)    przedpłata na konto …od 8,00 do 20,00 
c)     gratis powyżej kwoty 199,00
-    telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
-    ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);
2.4    Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na dane: nr rachunku ING BANK 55 1050 1357 1000 0090 6559 8709
tytuł płatności:  nr zamawianego produktu
2.5    Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 2 do 5  dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki;
2.7 Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez żadnych ukrytych wad, poza mankamentami wymienionymi w ofercie sprzedaży;
2.6    Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;
 
3. Odstąpienie od umowy.
 
3.1  Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą    
       lub zawodową przysługują prawa i obowiązki, o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie   
       niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
       niebezpiecznych, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i   
       zmianach w kodeksie cywilnym;
3.2 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;
3.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty;
Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem
 
3.4 W myśl art. 10 ust. 3 ustaw z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu,
o którym mowa w art. 7 ust. 1,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych
nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego
opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie
od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub
których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier hazardowych;
 
 
3.5 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
3.6 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.
 
4. Reklamacja
 
4.1 Chęć złożenia reklamacji prosimy zgłaszać na adres e-mail kontakt@wisussport.pl, łącznie z wypełnionym protokołem reklamacyjnym dostępnym pod adresem: http://elektrokoncept.home.pl/allegro/Formularz_reklamacyjny.pdf
Jednocześnie informujemy, że warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest dostarczenie towaru na adres siedziby firmy.
4.2 Towary reklamowane prosimy wysyłać starannie zapakowane na adres siedziby firmy, tj. 
Wisussport.pl
ul. Wyzwolenia 6B
41-103 Siemianowice Śląskie
 4.3 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy  
      konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:   
-    zgłoszenie wady (usterki),
-    roszczenie,
-    dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);
4.4 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;
4.5 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą  
      gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.
 
5. Poufność i ochrona prywatności.
 
5.1 Firma PHU Interwit jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego  
      zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;
5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a  
      każdy klient ma prawo do ich wglądu.
 
6. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
6.1 Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”;
 
7. Postanowienia końcowe
7.1    Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);  
7.2    Z uwagi na dynamiczną zmianę stanów magazynowych status dostępności poszczególnych towarów podany na stronie internetowej ma charakter orientacyjny. W celu dokładnego sprawdzenia dostępności towaru prosimy o kontakt z obsługą sklepu.
7.3    Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;
7.4  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem 
       m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego;
7.5    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich; 
7.6    W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zmodyfikowane.;
Każdy Klient dokonujący zakupu w sklepie Elektrokoncept.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu email do Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Wisussport.pl oraz Grupa Allegro sp. z o.o. jego danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie Wisussport.pl oraz potwierdzenie objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.
7.7    Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:
1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:
1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu I nazwisku,
2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;
7.8  W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.
 
 
 
Siemianowice dn. 23.02.2015